6 Μαΐου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 11/5/11 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00μμ

ΠΡΟΣ
Τους Δημοτικούς Συμβούλους

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας προσκαλώ να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις 11-05-2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ. με θέματα:

1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση στο Δήμο έκτασης εντός του ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Ο.Τ. 136Α), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν. 3463/06.
2. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικός) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών του έργου «Διαρρυθμίσεις ισόγειου χώρου Δημοτικής Αστυνομίας στη Λεωφόρο Μεσογείων 403».
3. Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ορισμένου χρόνου προσωπικού για το έτος 2011.
4. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ. 14/2011 πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου, που αφορά «Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού του Πνευματικού Κέντρου οικονομικού έτους 2010».
5. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ. 13/11 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Παιδιού Δήμου Αγίας Παρασκευής που αφορά «Έγκριση του Απολογισμού του Κέντρου Παιδιού οικονομικού έτους 2010».
6. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ. 6/2011 πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΑΠΗ που αφορά «Έγκριση Απολογισμού του ΚΑΠΗ οικονομικού έτους 2010».
7. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ. 112/2010 πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου που αφορά « Έγκριση ταμειακού απολογισμού Δημοτικής Φιλαρμονικής οικονομικού έτους 2009».
8. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ. 8/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής - Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου που αφορά « Έγκριση ταμειακού απολογισμού της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής - Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου οικονομικού έτους 2010».
9. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ. 18/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Άθλησης Δήμου Αγίας Παρασκευής που αφορά «Έγκριση ταμειακού απολογισμού του Οργανισμού Άθλησης Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2010».
10. Λήψη απόφασης για την επιστροφή ή μη 241,49 ευρώ στον κ. Γεωργούλια Αντώνιο.
11. Λήψη απόφασης για την επιστροφή ή μη 10,32 ευρώ στον κ. Γκίωκα Αλέξανδρο.
12. Λήψη απόφασης για την επιστροφή ή μη 535,80 ευρώ στην κ. Όλγα Καραγιάννη.
13. Λήψη απόφασης για την ακύρωση ή μη του Χ.Β.Κ. 319/2010.
14. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ή μη της υπ΄αριθμ. 186344 εγγραφής του Χ.Β. Κ. 445/2011.
15. Λήψη απόφασης για τη μείωση ή μη του μισθώματος των 4 ΑΤΜ της Εθνικής Τράπεζας.
16. Συγκρότηση της Επιτροπής Αδελφοποίησης του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
17. Λήψη απόφασης για την παροχή εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο με σκοπό την ανάθεση, σε Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, παροχής υπηρεσιών έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου των οικονομικών χρήσεων 2007-2008-2009-2010 του Δήμου Αγίας Παρασκευής, του Οργανισμού Άθλησης Δήμου Αγίας Παρασκευής (Ο.Α.Δ.Α.Π.) και της Κοινωφελούς Πολιτιστικής Επιχείρησης Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΚΟΙ.Π.Ε.Δ.Α.Π.).

Αγία Παρασκευή 06-05-2011
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ