3 Μαΐου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 5/5/2011‏

ΠΡΟΣ
Τους Δημοτικούς Συμβούλους

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας προσκαλώ να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις 05-05-2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. με θέματα:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αγίας Παρασκευής και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2011.
2. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για το Δημοτικό Κοιμητήριο του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
3. Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση έκτασης για επέκταση του Δημοτικού Κοιμητηρίου από το Υπουργείο Οικονομικών Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας.
4. Εκπόνηση μελέτης για την «Τροποποίηση ανάπλασης και ανάδειξης ιστορικού κέντρου της πόλης».
5. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ. 13/11 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Παιδιού Δήμου Αγίας Παρασκευής που αφορά «Έγκριση του Απολογισμού του Κέντρου Παιδιού οικονομικού έτους 2010».
6. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ. 6/2011 πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΑΠΗ που αφορά «Έγκριση Απολογισμού του ΚΑΠΗ οικονομικού έτους 2010».
7. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ. 112/2010 πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου που αφορά « Έγκριση ταμειακού απολογισμού Δημοτικής Φιλαρμονικής οικονομικού έτους 2009».
8. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ. 8/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής - Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου που αφορά « Έγκριση ταμειακού απολογισμού της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής - Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου οικονομικού έτους 2010».
9. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ. 18/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Άθλησης Δήμου Αγίας Παρασκευής που αφορά « Έγκριση ταμειακού απολογισμού του Οργανισμού Άθλησης Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2010».
10. Λήψη απόφασης για την επιστροφή ή μη 241,49 ευρώ στον κ. Γεωργούλια Αντώνιο.
11. Λήψη απόφασης για την επιστροφή ή μη 10,32 ευρώ στον κ. Γκίωκα Αλέξανδρο.
12. Λήψη απόφασης για την επιστροφή ή μη 535,80 ευρώ στην κ. Όλγα Καραγιάννη.
13. Λήψη απόφασης για την ακύρωση ή μη του Χ.Β.Κ. 319/2010.
14. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ή μη της υπ΄αριθμ. 186344 εγγραφής του Χ.Β. Κ. 445/2011.
15. Λήψη απόφασης για τη μείωση ή μη του μισθώματος των 4 ΑΤΜ της Εθνικής Τράπεζας.
16. Συγκρότηση της Επιτροπής Αδελφοποίησης του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
17. Λήψη απόφασης για την παροχή εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο με σκοπό την ανάθεση, σε Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, παροχής υπηρεσιών έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου των οικονομικών χρήσεων 2007-2008-2009-2010 του Δήμου Αγίας Παρασκευής, του Οργανισμού Άθλησης Δήμου Αγίας Παρασκευής (Ο.Α.Δ.Α.Π.) και της Κοινωφελούς Πολιτιστικής Επιχείρησης Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΚΟΙ.Π.Ε.Δ.Α.Π.).


Αγία Παρασκευή 29-04-2011
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ