30 Αυγούστου 2011

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

1. Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ενημερώνει τους δημότες ότι στο Δήμο :

α. Προβλέπονται τέσσερεις (4) θέσεις Ηλεκτρολόγων Εγκαταστάσεων, κλάδου ΔΕ, ως μόνιμοι χωρίς να προβλέπεται η πρόσληψη προσωπικού της συγκεκριμένης ειδικότητας ως αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου.

β. Έναντι αυτών υπηρετούν τρείς (3) εκ των οποίων ένας δήλωσε παραίτηση και ένας είναι εκλεγμένο μέλος τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με συνέπεια να μην προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Δήμο από τετραετίας.
.
γ. Τυχόν ευθύνες για ολιγωρία σχετικά με το γεγονός ότι δεν εκδηλώθηκαν έγκαιρα οι απαραίτητες ενέργειες για την κάλυψη των κενών θέσεων ή για την τροποποίηση του κανονισμού, ώστε να είναι δυνατή η πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου, εκτιμούμε ότι δεν είναι δίκαιο να καταλογισθούν στην παρούσα Διοίκηση.

2. Ο Δήμος με ένα (1) ηλεκτρολόγο είναι υποχρεωμένος να καλύψει :

α. Τριάντα πέντε σχολικά συγκροτήματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

β. Εννέα (9) συγκροτήματα παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών.

γ. Τρία (3) δημοτικά ιατρεία

δ. Δύο ΚΑΠΗ

ε. Το Δημαρχείο.

στ. Εκατόν τριάντα (130) χιλιόμετρα περίπου δημοτικού οδικού δικτύου.

ζ. Είκοσι τρείς (23) πλατείες και παιδικές χαρές.

η. Πέντε (5) αθλητικούς χώρους.

θ. Τα εργαστήρια τέχνης όπου εκπαιδεύονται περίπου επτακόσια (700) παιδιά.

3. Τα προβλήματα αυξάνονται όταν ο μοναδικός ηλεκτρολόγος καλείται να παρέμβει τις μη εργάσιμες ώρες και ημέρες ή όταν απουσιάζει σε άδεια ή για λόγους ασθενείας.

4 Ο Δήμος για να αντιμετωπίσει τα παραπάνω προβλήματα:

α. Ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών την κατ΄ εξαίρεση έγκριση πρόσληψης ενός ηλεκτρολόγου εγκαταστάσεων ορισμένου χρόνου, χωρίς το αίτημά του να γίνει δεκτό.

β. Καταβάλει προσπάθειες εξασφάλισης ενός (1) Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάσεων, από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και ευελπιστεί να ικανοποιηθεί το αίτημά του σύντομα, μέχρι την οριστική λύση η οποία θα δρομολογηθεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με τον προγραμματισμό του 2012

5. Αναγνωρίζοντας και αποδεχόμενοι πλήρως τις υποχρεώσεις μας έναντι των δημοτών ζητούμε την κατανόησή σας και παρακαλούμε να συνεχίσετε να επικοινωνείτε με το ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ,ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ κας Ε. Παπαδοπούλου (τηλ.213 2004 503 & 213 2004 534), για να αναφέρετε τα προβλήματα και θα προγραμματίζεται η αντιμετώπισή τους στον ταχύτερο δυνατό χρόνο.